Skotskena på rufftaket

Heisann!

Jeg er eier av Omega 34, NOR-3127. Jeg lurer på å sette på ekstra fokkskinner, på samme måte som beskrevet på websiden,Skotskena till 110% fock. Tenkte å bruke disse både for 95%, og eventuelt hvis jeg kjøper en større fokk senere. Det er noen år siden denne artikkelen ble publisert, så jeg lurer på om det er gjort noen flere erfaringer med dette?

Mvh Bjørn Forshei, Stavanger

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Sep 2015

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-09-10 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback