Title

Article text.

-- Jonas Edholm - 2016-08-05

Hej

Hoppas någon har lite tips. Tänkte montera midskeppsknapar (samma som i tips nr 1). På min båt från 1983 har jag ett fint innertak ovan hyllorna vilket gör att jag inte kommer komma åt rufftaket ute vid skrovsidorna utan att demontera taket. Innertaket är ju en fin och väldigt lång plywoodskiva som går får hela vägen under rufftaket ovan hyllorna vid skovsidorna i salongen.

Är det någon som har erfarenhet av att demontera dem och hur svårt det var att göra det utan att skada dem?

Tack på förhand
Jonas, SWE-168

Comments

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2016-08-05 - JonasEdh
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback