Riggtrim, mastlutning.

Hej,

Jag har Omega34 med segelnummer 181. När jag övertog båten så hade förre ägaren trimmat riggen (genom längden på förstaget) så att masten står mot framkanten på mastkragen. Vid syftning på avstånd så ser masten ut att stå rakt upp eller möjligen lite framåtlutad. Jag har hört och läst att normalt sett så ska en 7/8-dels rigg ha en mastlutning bakåt på 2-3 grader. Jag undrar hur andra Omega34 seglare har sina master trimmade. Lutar den bakåt? Står den ungefär mitt i mastkragen?

-- Ola Jirlow - 2017-10-09

Comments

Hej Ola,

Längden på förstaget är gjord så att masten lutar bakåt ca 30 cm mätt vid bommen från mastens bakkant till storfallet som hänger rakt ned med en tyngd nedtill. Sedan är masten kilad med hårt gummi så att den står ca 1 cm från framkant av mastkragen och ca 3 cm från bakkant av mastkragen, vilket ger en förböj av masten framåt. När man sen spänner vanten så kommer masten att ha en böj på ca 5 cm vid spridarna mätt från mastens bakkant till en linje mellan toppen och bomfästet.

-- Sven Löfgren - 2017-11-01

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2017-11-02 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback