Genua köpes

Begagnad genua 1 köpes. Du kanske har bytt till rulllsystem och har en genua med pistolhakar som du inte använder. Bör inte vara alltför utseglat.
sven@enea.se

-- SvenLoefgren - 06 May 2005

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2005-07-12 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback