Norsk Omegaklubb protesterar mot höjningen av lystalet

Norsk Omegaklubb (http://www.omegaklubben.com) protesterar mot höjningen av lystalet för Omega34 hos LYS-kommittén i Norge (http://www.norlys.org). Norsk Omegaklubb menar att 1.17 blir helt fel i förhållande till regattasegling mot båtar som Maxi Mixer (1,16), CB 33 (1,18) og First 31,7 (1,18).

Norsk Omegaklubb har inte lyckats få underlaget för beslutet från LYS-kommittén i Norge som hänvisar till Svenska LYS-kommittén.

När jag frågar SSF (Svenska Seglarförbundet, http://www.svensksegling.se) vad det är som gjort att lystalet för Omega34 höjts så meddelar SSF att de inte lämnar ut underlaget för beslutet.

Har du några åsikter om höjningen? Skriv i så fall gärna in dina åsikter i 2006-01-24 Åsikter om höjningen av lystalet i Forum.

-- SvenLoefgren - 24 Jan 2006

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2006-01-25 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback