Kappsegla

LYS

Syftet med LYS-SYSTEMET är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.

Läs mer om regler, LYS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se

Omega 34 har LYS-tal 1.17 (år 2005 ökat från 1.16).

Entypsklass

Entypsklass innebär att Omega 34'or kappseglar mot varandra.

Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se verkar inte ha några klassregler för Omega 34 idag.

Det numera nedlagda OMEGA 34 FÖRBUNDET's klassregler för Omega 34 som antagits av Svenska Seglarförbundet finns dock.

Klassregler för Omega 34

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2005-09-12 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback