Fat-head segel

=== UNDER CONSTRUCTION ===

Innehåll

Välja segel

Det var dags för att uppgradera seglen. Självskotande fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.

Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra störra akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den inte är så praktisk att ta ner så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan, hamnar inte på däck och ger också möjlighet att reva focken i hård vind.

Bilder

Några bilder som visar hur det ser ut.

fh_glider.JPG PICT0020.jpg PICT0042.jpg
PICT0056_2.jpg PICT0060.jpg PICT0065.jpg

För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block i toppen vilket halverade kraften.

PICT0081.jpg PICT0082.jpg

Fockskotet gjordes dubbelt för att halvera krafterna och ge möjlighet att skota focken på båda sidorna av sittbrunnen. Ett nytt storskot från Harken med 4:1 och 8:1 utväxling underlättar att skota storen.

PICT0086.jpg PICT0087.jpg

  • PICT0094.jpg:
    PICT0094.jpg

  • PICT0095.jpg:
    PICT0095.jpg

-- SvenLoefgren - 28 Aug 2008

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg PICT0020.jpg r1 manage 47.4 K 2008-08-28 - 20:49 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0042.jpg r1 manage 52.2 K 2008-08-28 - 20:51 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0056_2.jpg r1 manage 43.4 K 2008-08-28 - 20:52 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0060.jpg r1 manage 34.4 K 2008-08-28 - 20:52 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0065.jpg r1 manage 37.5 K 2008-08-28 - 20:52 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0081.jpg r1 manage 49.3 K 2008-08-28 - 20:53 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0082.jpg r1 manage 45.9 K 2008-08-28 - 20:54 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0086.jpg r1 manage 59.2 K 2008-08-28 - 20:54 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0087.jpg r1 manage 89.8 K 2008-08-28 - 20:55 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0094.jpg r1 manage 70.2 K 2008-08-28 - 20:55 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0095.jpg r1 manage 47.2 K 2008-08-28 - 20:56 SvenLoefgren  
JPEGJPG fh_glider.JPG r1 manage 36.2 K 2008-08-28 - 21:02 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2008-08-28 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback