Nytt elsystem enligt ”Skyllermarksmodellen”

Befintliga elsystemet hade många oklara kopplingspunkter och var dimensionerat med dåtidens förutsättningar, vilket medförde att det var dags för uppgradering.

Innehåll

Skyllermarksmodellen

Om man granskar ”Skyllermarksmodellen” kan man konstatera att det ”gödslas” med kopplingsplintar och kopplingspunkter. Varje kopplingspunkt är enligt min mening en potentiell felkälla och kan även orsaka spänningsfall i elsystemet. Därför har jag försökt att minimera antalet kopplingspunkter och har dessutom ingen avsäkring på kretsen till motorn / startmotorn.

Elsystem i min Omega 34:a

PDF-filen innehåller samma information som PPT-filen. Om du vill anpassa PPT-filen för att dokumentera din egen båt är det bara att spara den lokalt på din dator.

Pressning av kabelskor och kabeldimension.

Kabelskor som använts har håldiameter för M6 samt M8 beroende på placering. Pressning har skett med presstång som köptes på Biltema vilken jag tycker funkar riktigt bra!

Genomgående har 50mm2 (förtennt) kabel använts förutom matning till säkringspanel som har kabelarea 25mm2.

Laddning via 230VAC-laddare

Jag har sett att vissa använder sig av separata laddare för laddning av förbrukningsbank respektive startbatteri. Min erfarenhet är att startbatteriet endast behöver underhållsladdas vid båtens uppställning på vintern. Därför har en brytare monterats som sätts i läge till vid båtens uppställning och samtliga batterier underhållsladdas vid ca.2 tillfällen under uppställningsperioden med en laddare.

Hur har elsystemet fungerat

Under sommaren 2008 har jag förbrukat ström som jag aldrig gjort tidigare, utan att spänningen någon gång sjunkit under 12VDC.

Elschema ”elcentral & förbrukare”

Endast det ”grova elsystemet” iordningställdes våren 2008 och det övriga skall åtgärdas våren 2009 då jag även kommer att komplettera informationen…

Ritning

Omega34_RitningElsystem.pdf: Ritning i PDF-format

Omega34_Ritningelsystem.ppt: Ritning i PPT-format

Bilder

Kabelstam till motor (50mm2 +/-, belysning motorrum och D+ / L (blå/vit)):
Kabelstam till motor (50mm2 +/-, belysning motorrum och D+ / L (blå/vit))

Elsystem under styrbord´s koj (1):
Elsystem under styrbord´s koj (1)

Elsystem under styrbord´s koj (2):
Elsystem under styrbord´s koj (2)

Övergång mellan styrbord´s och babord´s kojer:
Övergång mellan styrbord´s och babord´s kojer

Elsystem under babord´s koj (1):
Elsystem under babord´s koj (1)

Elsystem under babord´s koj (2):
Elsystem under babord´s koj (2)

-- PeterFristedt - 31 Aug 2008

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Omega34_RitningElsystem.pdf r1 manage 302.4 K 2008-08-31 - 18:28 PeterFristedt Ritning i PDF-format
PowerPointppt Omega34_Ritningelsystem.ppt r2 r1 manage 1572.0 K 2008-08-31 - 18:12 PeterFristedt Ritning i PPT-format
JPEGjpg kablartillmotor.jpg r1 manage 50.4 K 2008-08-31 - 12:46 PeterFristedt Kabelstam till motor (50mm2 +/-, belysning motorrum och D+ / L (blå/vit))
JPEGjpg underbabordskoj1.jpg r1 manage 38.8 K 2008-08-31 - 12:49 PeterFristedt Elsystem under babord´s koj (1)
JPEGjpg underbabordskoj2.jpg r1 manage 60.6 K 2008-08-31 - 12:49 PeterFristedt Elsystem under babord´s koj (2)
JPEGjpg underdurk.jpg r1 manage 32.6 K 2008-08-31 - 12:48 PeterFristedt Övergång mellan styrbord´s och babord´s kojer
JPEGjpg understyrbordskoj1.jpg r1 manage 43.0 K 2008-08-31 - 12:47 PeterFristedt Elsystem under styrbord´s koj (1)
JPEGjpg undersyrbordskoj2.jpg r1 manage 54.4 K 2008-08-31 - 12:47 PeterFristedt Elsystem under styrbord´s koj (2)
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2010-01-22 - PeterFristedt
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback