Bättre bredbandsmottagning i segelbåten

Är du trött på att hålla upp armen eller klättra upp på höga berg och leta bättre mottagning för mobiltelefonen, så beskrivs här ett enkelt och billigt sätt att förbättra mottagningen.

I PB nr 6 2018 finns en artikel som beskriver ett sätt som innebär montering av antenn i masttoppen, antennkabel av hög kvalitet och router för att skapa ett trådlöst nätverk, också kallat WLAN (Wireless Local Area Network eller Wi-Fi nät). Ganska dyr utrustning som i den snabba teknikutvecklingen snabbt riskerar att bli gammal.

Ett mycket enklare och billigare sätt är att utnyttja funktionen hotspot som redan finns i mobilen och som skapar ett trådlöst nätverk (WLAN). Alla enheter som kopplar upp sig på WLAN kan sen utnyttja mobilens mobilnät och kontakt med Internet. Gör så här:

1. Aktivera hotspot (WLAN) i mobilen (också namn och password om det är första gången)

20180608_185655w.jpg

2. Hissa upp mobilen i masttoppen

20180608_190653w.jpg

3. Koppla upp dig till WLAN med din gamla avlagda mobil, padda eller dator, och surfa på Internet

20180608_192522w.jpg

Detta fungerar utmärkt när man ligger i hamn, och dessutom kan många koppla upp sig samtidigt. Mobilen i masttoppen drar förstås lite mer ström än vanligt, så det kan vara bra att koppla till en powerbank.

-- Sven Löfgren - 2018-06-11

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg 20180608_185655w.jpg r1 manage 316.7 K 2018-06-11 - 17:17 SvenLofgren  
JPEGjpg 20180608_190653w.jpg r1 manage 512.6 K 2018-06-11 - 17:17 SvenLofgren  
JPEGjpg 20180608_192522w.jpg r1 manage 897.3 K 2018-06-11 - 17:17 SvenLofgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2018-07-02 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback