Jag saknar spinnakerfall och undrar hur man enklast bär sig åt att trä in ett nytt fall. Jag har en Isomatmast och än så länge så står masten på båten om det underlättar?

I olika forum står det hur man byter fall, d.v.s. använder den gamla fall-linan för att trä i det nya fallet, men jag har inget gammalt fall som jag kan använda.

Erfarenheter och idéer som kan göra jobbet lätt uppskattas smile

/Peter Omega 34 Nr 40.

-- PeterLiljenroth - 29 Sep 2009

Jag fann denna artikel som kan vara till hjälp: http://www.kongstad1.net/paranter/artiklar/fall/fall.php

Niclas Omega 34 nr 164

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2009-10-05 - NiclasHolmberg
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback