Hur trär man in ett nytt fall?

Jag saknar spinnakerfall och undrar hur man enklast bär sig åt att trä in ett nytt fall. Jag har en Isomatmast och än så länge så står masten på båten om det underlättar?

I olika forum står det hur man byter fall, d.v.s. använder den gamla fall-linan för att trä i det nya fallet, men jag har inget gammalt fall som jag kan använda.

Erfarenheter och idéer som kan göra jobbet lätt uppskattas smile

/Peter Omega 34 Nr 40.

-- PeterLiljenroth - 29 Sep 2009

Jag fann denna artikel som kan vara till hjälp: http://www.kongstad1.net/paranter/artiklar/fall/fall.php

Niclas Omega 34 nr 164

--

Jättebra tips!! Tusen tack, det ska jag testa! När testerna är utförda, troligen under våren, kommer jag meddela resultatet.

-- PeterLiljenroth - 07 Oct 2009

Om masten står på båten och man har en mastkran eller kan hissa sig upp i masten så skulle jag ta en tunn flagglina med en liten tyngd i och släppa ned i masten från det övre hålet i masten och sedan sticka en styvare ståltråd in i det nedre hålet och fiska ut linan där. Flagglinan kan sedan användas för att dra igenom fallet.

-- SvenLoefgren - 14 Oct 2009

Ett annat sätt är att fråga en elektriker efter att få låna eller köpa en dragfjäder, dom finns i olika längder och utföranden. Bind fast en persiennlina parallellt med fallet som Du drar i så så har Du reserv om linan skulle rappa ur. Jag har själv använt denna metoden med bra resultat. Problemet med att dra i nya linor är att dom lätt blir snodda om varandra inne i masten och att det då går trögt när man ska använda dom.

-- HansBoklund - 04 Apr 2010

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2010-04-04 - HansBoklund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback