Årsmodell och segelnummer.

Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker.

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

På min båt hittade jag data-skylten i aktarstuven under luckan.

Dataskylt i akterstuv:
Dataskylt i akterstuv

Kollade med Rolf Gyhlenius kolega för tolkning av sifferkoden.

Syntax är: 034 AAA BBCCDD

Som motsvarar: 034 = Omega 34:a, AAA = Tillverkningsnummer, BB = Datum i månad, CC = Månad, DD = År

-- PeterFristedt - 22 Aug 2008

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg tillverkningsnummer.jpg r1 manage 49.3 K 2008-08-22 - 23:00 PeterFristedt Dataskylt i akterstuv
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2010-03-08 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback