Nytt elsystem

Innehåll

Problem

Under semestern tyckte jag att det tog ganska lång tid att ladda förbrukningsbatterierna. När sedan den ganska avancerade spänningsregulatorn från LEAB gick sönder och den typen inte såldes längre, bestämde jag mig för att göra en lite mer omfattande renovering av elsystemet.

Eftersom ledningarna och deras kabelskor såg ganska eländiga ut så bestämde jag mig för att satsa på Skyllermarks (http://www.skyllermarkspressar.se) koncept med kopplingsplintar och tjocka färdigpressade förtennade kablar med krympslang. Det ska ge minimala spänningsförluster i systemet. Enligt reklamen ska man få dubbel laddning.

Som spänningsregulator valde jag en LADAC 1204 som både kompenserar för spänningsförluster i ledningarna och temperaturen i batteriet. Regulatorn köpte jag hos Alby Bilelektriska i Sundbyberg (http://www.albybilel.se/) som också återställde min generator som var modifierad för den gamla spänningsregulatorn.

Schema

Det gamla systemet hade ingen ritning och det var inte lätt att förstå hur det fungerade så jag fick börja med att göra en ny ritning. I ritningen la jag in kopplingsplintarna så att jag kunde se hur många anslutningar varje kopplingsplint skulle ha. Ritningen tar också hänsyn till att förbrukningsbatterierna (2 st) står i sittbrunnens styrbordsskuff och startbatteriet står i köksskåpet bredvid motorn. I styrbordsskuffen finns också motorpanel, motorfläktar, värmare, solcell (regulator, ej med på bilden) och laddaren (230 V från land).

I bilden nedan är plus (+) till vänster och minus (-) till höger. På några linjer i ritningen är det flera förbukare angivna. Det är i själva verket flera kablar som är ritad som en linje för att få bilden lite mer överskådlig. Av kablarna till förbrukarna är det bara kabeln till elskåpet som är en Skyllermarks-kabel, resten är tunna kablar. Av övriga linjer är följande inte Skyllermarks-kablar: streckade linjer, spänningsregulatorn till plus och minus, relä till minus.

elsystem_webb.jpg

Spänningsregulatorn placerade jag intill förbrukningsbatterierna eftersom de är ju de som laddas mest. Startbatteriet är i princip alltid fulladdat.

Närmast batterierna satte jag stora säkringar eftersom om man får en kortslutning så hinner man aldrig slå av strömmen manuellt med en strömbrytare innan en brand i kablarna inträffar. 400 A säkring på startbatteriet och 100 A säkring på förbrukningsbatterierna.

En strömbrytare av typen 0-1-1&2-2 sitter i köksskåpet. Med den väljer man om man vill koppla startbatteriet (1) eller förbrukningsbatterierna (2) eller båda (1&2) till startmotorn och motorpanelen. Normalläget är startbatteriet (1).

En strömbrytare av typen 0-1-1&2-2 sitter i sittbrunnens styrbordsskuff. Med den slår man på förbrukare framåt i båten (1) eller förbrukare baktill i båten (2) eller båda (1&2). Normalläget är båda (1&2). Med strömbrytaren kan jag stänga av alla förbrukare i båten (utom startmotorn och motorpanelen).

En del säger nog nu, helt riktigt, att värmaren är inkopplad på felaktigt sätt, den ska vara kopplad direkt på batteriet av säkerhetsskäl. Det tycker jag inte är ett så stort problem om man alltid har strömbrytaren på hela tiden man är ute och bara slår av den när man ligger i hemmahamnen.

Generatorn är kopplad till förbrukningsbatterierna där regulatorn sitter. När motorn går så kopplar ett 75 A skiljerelä (som styrs av generatorns D+) ihop förbrukningsbatterierna med startbatteriet så att startbatteriet också laddas.

Solcellen är inkopplad direkt till förbrukningsbatterierna.

Laddaren, LEAB CHAMP, är inkopplad direkt till förbrukningsbatterierna för laddning från land (230 V).

Strömbrytaren i köksskåpet ger också en del andra möjligheter:

  • Solcell och laddaren kan också ladda startbatteriet (när motorn inte går) om man kopplar ihop startbatteriet med förbrukningsbatteriet genom att sätta strömbrytaren i läge 1&2.

  • Om skiljerelät går sönder kan man få laddning av startbatteriet (när motorn går) om man kopplar ihop startbatteriet med förbrukningsbatteriet genom att sätta strömbrytaren i läge 1&2.

  • Om startbatteriet är dåligt kan man starta motorn med förbrukningsbatterierna genom att sätta strömbrytaren i läge 2 eller starta med båda genom att sätta strömbrytaren i läge 1&2.

Kopplingsplintar

När ritningen var gjord beställde jag kopplingsplintarna och säkringshållarna. Jag monterade alla kopplingsplintar och säkringshållare på två plywoodskivor, en för köksskåpet och en för sittbrunnens styrbordsskuff. Det gick lätt att montera eftersom skivorna var lösa.

Plywoodskivorna var sedan relativt lätta att montera med ett fåtal skruvar där de skulle sitta i köksskåpet och i styrbordsskuffen.

Kablar

När kopplingsplintarna och säkringshållarna var på plats var det dags för att mäta upp hur långa kablar jag behövde. Jag använde ett 12 mm skot för mätningen så att jag tog hänsyn till böjjar runt hörn.

Kablarna till och från generatorn ska inte vara för tjocka närmast generatorn så att det inte blir så stora påkänningar på generatorns skruvar. Kablarna består av två olika tjocka kablar som skarvas ihop med krympslang över skarven.

Det kan vara bra att lägga på några centimeter extra på varje kabel för säkerhets skull.

Resultatet blev tabellen nedan som jag skickade direkt till Skyllermarks.

kablar_webb.jpg

Skyllermarks lyckades leverera alla kablar med rätta längder med undantag för en som var lite för lång.

Monteringen av kablarna var sedan mycket enkel, en skruv till varje kabelände. Kabeln är mjuk och lätt att böja runt hörn.

Plus- och minus-kablarna till de två förbrukningsbatterierna ska kopplas till varsitt batteri och inte till samma batteri.

Resultat

Det funkade. smile Jag har inte gjort några mätningar av laddningstider eller laddströmmar men upplever att laddningen av förbrukningsbatterierna går betydligt fortare nu och dessutom startar motorn lättare.

Bilderna nedan visar hur det ser ut i köksskåpet och i styrbordsskuffen.

I köksskåpet

Pict0124_koek.jpg

Pict0126_koek.jpg

Pict0125_koek.jpg

I sittbrunnens styrbordsskuff

Pict0120_skuff.jpg

Pict0122_skuff.jpg

-- SvenLoefgren - 10 Nov 2005

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg Pict0120_skuff.jpg r1 manage 55.9 K 2005-11-10 - 19:23 SvenLoefgren  
JPEGjpg Pict0122_skuff.jpg r1 manage 61.9 K 2005-11-10 - 19:23 SvenLoefgren  
JPEGjpg Pict0124_koek.jpg r1 manage 88.2 K 2005-11-10 - 19:21 SvenLoefgren  
JPEGjpg Pict0125_koek.jpg r1 manage 100.0 K 2005-11-10 - 19:22 SvenLoefgren  
JPEGjpg Pict0126_koek.jpg r1 manage 92.0 K 2005-11-10 - 19:22 SvenLoefgren  
JPEGjpg elsystem_webb.jpg r1 manage 39.1 K 2005-11-10 - 19:20 SvenLoefgren  
JPEGjpg kablar_webb.jpg r1 manage 62.6 K 2005-11-10 - 19:21 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2008-12-31 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback