Ta ut tank

Vill montera kran i botten för tömning av skräp och göra hål på ovansidan för montering av renslucka. Hur får man ut tanken och har någon gjorta samma sak. Undrar Magnus

-- MagnusafKlint - 16 Feb 2013

Hej Magnus, Jag la in din fråga i ett eget ämne (denna sida).

Jag antar att det är dieseltanken du menar. På min båt sitter den i köksskåpet. Jag gjorde min köksskiva löstagbar för att komma åt tanken och annat under skivan. Läs mer här: 2006-12-09 - Ny kylbox.

-- SvenLoefgren - 18 Feb 2013

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2013-02-18 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback