Ta ut tank

Vill montera kran i botten för tömning av skräp och göra hål på ovansidan för montering av renslucka. Hur får man ut tanken och har någon gjorta samma sak. Undrar Magnus

-- MagnusafKlint - 16 Feb 2013

Hej Magnus, Jag la in din fråga i ett eget ämne (denna sida).

Jag antar att det är dieseltanken du menar. På min båt sitter den i köksskåpet. Jag gjorde min köksskiva löstagbar för att komma åt tanken och annat under skivan. Läs mer här: 2006-12-09 - Ny kylbox.

-- SvenLoefgren - 18 Feb 2013 Hej Min tank ligger i botten av SB stuvfack i sittbrunnen. Men den kan ses från insidan bakom panel från "akterruffen". Jag antar att jag blir tvungen att såga upp där. Med dagens disen ser jag behov av att kunna tömma från botten vår och höst samt kommain genom ett hål från ovansidan. Hittills har jag använt en smal länspump genom hålet för nivåavkännaren som är ett pyssel att montera varje gång. PS tack! för teknikhjälpen men ämndet DS

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2013-02-19 - MagnusafKlint
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback