Skåp och LED-belysning i akterruff

Innehåll

Problem

Det började bli dags för att renovera akterruffen eftersom:

- Klädseln på takpaneler och på sittbrunnstaket började släppa
- Dåligt med skåp, endast en lång smal hylla
- Dålig belysning

Några bilder på hur det såg ut:

int_PICT0299.jpg int_PICT0300.jpg

Förbättringar

Klädseln var snäckvit polyesterduk med påflamberat 5 mm polyesterskum. Likadan duk användes igen. Den gamla klädseln togs bort. Det räcker med att skrapa bort de rester av polyesterskummet som sitter kvar i limresterna. Allt lim behöver inte tas bort innan man limmar på ny duk. För takpanelerna användes nya skivor, 4mm. För att få snyggare övergång mellan takpanel och skrov/vägg monterades en smal teaklist längs kanten på takpanelen. I takpanelerna monterades LED-lampor, 6 st, med dimmer.

Nya takkonsoler gjordes i teak och lättmetallslister. Däcksskruvarna var tillräckligt långa för att även användes till att fästa takkonsolen på ena sidan. Teaklisten i taket limmades med PL400.

Takkonsol och skåpfäste Takkonsol

Ett nytt skåp byggdes. Främre skåpväggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in. Ena sidan av främre skåpväggen sattes fast med två teaklister, en limmad i skåpväggen och en limmad med PL400 under sittbrunnstaket, och som förbindes med lättmetallslist. Andra sidan av främre skåpväggen sattes fast med lättmetalslist i en däcksskruv.

Skåpfäste Skåpfäste

Resultat

Belysning över skåp Belysning i gång Belysning över skåp

-- SvenLoefgren - 15 Sep 2013

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg 20121118_154004_w.jpg r1 manage 170.8 K 2013-11-16 - 23:48 SvenLoefgren Skåpfäste
JPEGjpg 20121118_154141_w.jpg r1 manage 406.7 K 2013-11-16 - 23:48 SvenLoefgren Skåpfäste
JPEGjpg IMAG0011_w.jpg r1 manage 132.0 K 2013-11-16 - 23:49 SvenLoefgren Takkonsol och skåpfäste
JPEGjpg IMAG0013_w.jpg r1 manage 128.8 K 2013-11-16 - 23:50 SvenLoefgren Takkonsol
JPEGjpg PICT0007_w.jpg r1 manage 259.6 K 2013-11-16 - 23:51 SvenLoefgren Belysning över skåp
JPEGjpg PICT0014_w.jpg r1 manage 201.5 K 2013-11-16 - 23:52 SvenLoefgren Belysning över skåp
JPEGjpg PICT0015_w.jpg r1 manage 133.6 K 2013-11-16 - 23:53 SvenLoefgren Belysning i gång
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2013-11-16 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback