OpenCPN i PC och mobil

Här är ett exempel på hur man kan få det populära navigationsprogrammet OpenCPN i en PC och en Android mobil.

Installerade program i PC:
- Ubuntu 12.04 LTS
- OpenCPN
- Teamviewer (fjärrstyrning)

Installerade program i Android mobil:
- Teamviewer

Procedur:
1. MOBIL: Starta WIFI hot spot (lokalt nätverk)
2. PC: Koppla upp mot WIFI hotspot
3. PC: Starta Teamviewer
4. MOBIL: Starta Teamviewer och koppla upp mot PCn
5. PC eller MOBIL: Starta OpenCPN

PC skärm och mobil skärm

Man kan kontrollera OpenCPN från både PC och mobil och skärmarna uppdateras båda samtidigt.

Normalt behöver mobilen ha nätverk mot Internet igång för att Teamviewer ska kunna koppla upp mobilen mot PCn.

För att koppla upp mobilen mot PCn utan Internet (på sjön) gör så här:
1. In the PC Teamviewer menu click on Extras and then on Options
2. On the General tab activate Accept incoming LAN connections
When selecting accept exclusively it will display the IP-address of the computer in the ID-field.
A connection can now be established using the IP-address or alternatively using the host name.

Olika plattformar:
- OpenCPN finns för Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1), Linux och Mac.
- Teamviewer finns för Windows (XP, Vista, 7, 8), Linux, Mac, Android, iOS (iPhone) och Windows phone.

-- SvenLoefgren - 11 Sep 2014

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg IMAG0001.jpg r1 manage 889.9 K 2014-09-11 - 19:21 SvenLoefgren PC skärm och mobil skärm
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2014-09-22 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback