OpenCPN i PC och mobil

Innehåll

Här är ett exempel på hur man kan få det populära navigationsprogrammet OpenCPN (http://opencpn.org) i en PC och en Android mobil.

Fjärrstyr OpenCPN i PC från Android mobil via mobilens hot spot (lokalt nätverk)

Installerade program i PC:
- Ubuntu 12.04 LTS (Linux)
- OpenCPN
- Teamviewer (fjärrstyrning)

Installerade program i Android mobil:
- Teamviewer

Procedur:
1. MOBIL: Starta WIFI hot spot (lokalt nätverk)
2. PC: Koppla upp mot WIFI hotspot
3. PC: Starta Teamviewer
4. MOBIL: Starta Teamviewer och koppla upp mot PCn
5. PC eller MOBIL: Starta OpenCPN

PC skärm och mobil skärm

Man kan kontrollera OpenCPN från både PC och mobil och skärmarna uppdateras båda samtidigt.

Normalt behöver mobilen ha nätverk mot Internet igång för att Teamviewer ska kunna koppla upp mobilen mot PCn.
På sjön saknas ofta Internet så för att koppla upp mobilen mot PCn utan Internet gör så här:
1. In the PC Teamviewer menu click on Extras and then on Options
2. On the General tab activate Accept incoming LAN connections
When selecting accept exclusively it will display the IP-address of the computer in the ID-field.
A connection can now be established using the IP-address or alternatively using the host name.

Olika plattformar:
- OpenCPN finns för Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1), Linux och Mac.
- Teamviewer finns för Windows (XP, Vista, 7, 8), Linux, Mac, Android, iOS (iPhone) och Windows phone.

Använd GPSen i mobilen till OpenCPN i PCn via bluetooth

Med Android appen ExtGPS i mobilen får man en bluetooth GPS i mobilen som kan delas med andra enheter.

På OpenCPN (http://opencpn.org/) kan man läsa hur man kopplar upp PC mot en bluetooth GPS.

I Linux definierar man GPS'ens (eller flera GPS'ers) device adress och kanal i en fil, /etc/bluetooth/rfcomm.conf. Om man inte startar automatiskt vid uppstart, så behöver man bara starta med ett kommando, t.ex.:

> sudo rfcomm connect 0

I OpenCPN kopplar man upp mot en serie device, t.ex. /dev/rfcomm0

OpenCPN i Android mobil

Nu finns OpenCPN även för Android mobil, laddas ned via Google Play.

-- Sven Löfgren - 2016-04-13

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg IMAG0001.jpg r1 manage 889.9 K 2014-09-11 - 19:21 SvenLoefgren PC skärm och mobil skärm
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2016-04-13 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback