Toppvant eller undervant främst i däck ?

Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm. -- MagnusafKlint - 31 Jan 2010

Hej,

Jag kan inte det här men det måste ha marginell betydelse då det är tätt mellan infästningarna i däck. I brochyr från 1980 är topp fram och undre bak, se: http://www.omega34.dyndns.org/twiki/bin/view/Omega34/Omega34Broschyr1980 Verkar ologiskt om det skulle vara omvänt.

-- PeterFristedt - 02 Feb 2010

Jag har provat och experimenterat med bägge varianterna samt toggles både upptill och nedtill i förstaget. dessutom flyttat mastgummin till fram respektive baksida i rufftaket för att få till ett bra riggtrim. Kan inte påstå att jag märkt någon större skillnad (har bra segel Pentex/Mylar, Gransegel). Kommer att återgå denna säsong till att sätta toppvanten i främre fästet. Jag tror det minskar nötningen på spridarna inne vid masten. Jag har Isomat masten.

mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 02 Mar 2010

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2010-03-08 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback