Tips

<!- KOMMENTAR:> <!- Lägg in en ny länk till ett nytt tips på följande sätt:> <!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega löpnumret i länknamnet.> <!- 4. Sätt datum och lämplig text.>

2008-08-28 - Fat-head segel.
2008-08-25 - Ny rufflucka av Akrylglas.
2008-08-22 - Omegamärke och siffror.
2008-08-22 - Nya tofter i sittbrunn.
2008-08-11 - Byta motor.
2006-12-09 - Ny kylbox.
2006-09-03 - Tågtabellen.
2006-05-02 - Masttyper.
<!- [[TipsNr6][2005-12-14 - Båtnytts artiklar NYBÖRJARSKOLA och FORTSÄTTNINGSSKOLA.]] > <!- [[TipsNr5][2005-12-14 - Vi Båtägares artiklar om VÅRRUSTNING och MOTORSKOLAN.]] > 2005-11-10 - Nytt elsystem.
2005-09-23 - Trimma med telltales.
2005-05-13 - För Segel nr 1 (roderoptimering, bussningar till hjärtstocken, polardiagram).
2005-04-24 - Extra knapar vid relingen.


This topic: Omega34 > WebHome > Omega34Tips
Topic revision: r21 - 2008-08-28 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback